صدور بیش از 5 هزار گواهینامه الکترونیکی مهارت

اسعدی با اشاره به روند برگزاری آزمونهای هماهنگ کشوری ، ادورای ، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان افزود: درسه ماهه نخست سالجاری در مجموع 11 هزار و 70 نفر در این آزمون ها شرکت کرده اند.
وی افزود: از این تعداد 4 هزار و 538 نفر در آزمونهای هماهنگ کشوری و 153 نفر در آزمونهای صنایع دستی و یک هزار و 39 نفر در آزمونهای صنعت ساختمان و 264 نفر در آزمونهای اصناف و 42 نفر نیز در آزمونهای ادورای حد نصاب لازم را در آزمونهای کتبی کسب نموده اند.
اسعدی خاطرنشان کرد : در مجموع 6 هزار و 36 نفر از آنها در آزمونهای سنجش و ارزشیابی مهارت در مرحله کتبی موفق شده اند نمرات لازم را کسب نمایند.

/ 0 نظر / 20 بازدید